4 Sep

AIGS เปิดสอนหลักสูตรออนไลน์วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัญมณี

ระยะเวลา 1.30 ชม. (วีดีโอ 1 ชม.10 นาที และแบบทดสอบ 20 นาที / บทละ 5 นาที) ราคา 999 บาท เป็นวิชาที่มีเนื้อหามุ่งเน้นในเรื่องอัญมณีหรือเพชรพลอยที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดการค้าอัญมณี ความรู้พื้นฐานที่กล่าวในบทเรียนนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเรียนรู้เรื่องเพชรพลอยหรือผู้ต้องการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปเริ่มต้นทำธุรกิจ เช่น ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีคืออะไร ตำหนิหรือมลทินภายในที่บ่งบอกว่าเป็นอัญมณีแท้หรือสังเคราะห์ และพลอยที่มีขายทั่วไปได้รับการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีการอะไร รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญของเพชรพลอย"

 

AIGS : Asian Institute of Gemological Sciences

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1fJ8Mcnew